Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost SONET, společnost s.r.o., IČO 15527107, se sídlem Lužická 2093/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 540 (dále také „SONET“) jako správce osobních údajů vás jako uživatele webových stránek SONET uvedených níže, zákazníky, distributory, dodavatele a případné uchazeče o zaměstnání informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách, na základě, kterých jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Roman Tomek, advokát se sídlem Purkyňova 648/125, 621 00 Brno, e-mail: roman.t@sedlakovalegal.com.
SONET provozuje několik webových portálů, na kterých může docházet ke zpracování vašich osobních údajů, konkrétně se jedná o následující webové stránky a webové portály usazené na níže uvedených doménách:

Zpracování osobních údajů se řídí pravidly dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).
SONET vystupuje při zpracování osobních údajů ve dvojí roli, a to jako správce a zpracovatel osobních údajů. Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a celkově nastavuje, jak bude zpracování osobních údajů probíhat. Zpracovatelem se rozumí osoba, která na základě pokynů správce provádí činnosti zpracování osobních údajů pro správce. Jako zpracovatel například SONET vystupuje v situacích, kdy zpracovává data předána od svých zákazníků, kterými jsou mimo jiné například banky.
V těchto zásadách vás SONET informuje, jak s vašimi osobními údaji nakládá jako správce osobních údajů. V případě, že SONET vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, má s příslušným správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte Váš dotaz zaslat na e-mailovou adresu sonet@sonet.cz, případně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů uvedenou výše.

 1. Osobní údaje zpracovávané SONET
  SONET bude zpracovávat následující osobní údaje:

Pokud jste uchazeč o zaměstnání
Prostřednictvím webových stránek https://kariera.sonet.cz, případně prostřednictvím dalších komunikačních prostředků může SONET zpracovávat následující osobní údaje:

Pokud jste zákazník, dodavatel či distributor SONET
Prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách uvedených výše v situacích, kdy chcete se SONET navázat spolupráci či se poptat po určitém produktu, který SONET nabízí, může SONET zpracovávat následující Vaše osobní údaje:

K některým nabízeným produktům nabízí SONET také podporu, a to přímo prostřednictvím portálů provozovaných SONET, kde je umožněno žádat o podporu či provedení servisního úkonu. V takovém případě zpracovává SONET:

Pokud jste návštěvník jakékoliv webové stránky SONET
SONET na webových stránkách využívá několik analytických nástrojů, které měří a analyzují, jakým způsobem webové stránky využíváte. Tyto nástroje SONET také pomáhají s marketingem a neustálým vylepšováním webových stránek a produktů, které SONET nabízí. Informace jsou získávány zejména prostřednictvím tzv. souborů cookies, které se ukládají do vašeho zařízení.

Konkrétně SONET využívá následující nástroje:

Konkrétní nástroje (včetně identifikace provozovatele nástroje), které SONET využívá, naleznete v bodě 2 a 3 těchto zásad ochrany osobních údajů.
Výše uvedené osobní údaje následně SONET spojuje s dalšími informacemi, které od vás získá v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu, odpovídáním na dotazy, přijetím do pracovního poměru apod. SONET si může vyžádat fakturační údaje, údaje potřebné pro účely daní a pro účely dalších právních předpisů, které se na SONET vztahují, případně pro účely bezpečné komunikace a celkového zabezpečení smluvních vztahů.
Na některých webových stránkách SONET se můžete přihlásit k odběru novinek a dalších obchodních sdělení. V takovém případě bude SONET zpracovávat vaši e-mailovou adresu.

 1. Jak SONET využívá získané informace a na jakém právním základu?
  Jednotlivé účely, na základě, kterých SONET využívá vaše osobní údaje, lze opět rozdělit dle toho, zda jste:

Uchazečem o zaměstnání
V takovém případě vámi zaslané osobní údaje zpracovává SONET za účelem výběrového řízení a výběru vhodného kandidáta. Zpracování je založeno na základě plnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť v souvislosti s výběrovým řízením dochází k výběru budoucího zaměstnance/partnera, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva či jiná dohoda.
V případě, že v průběhu výběrového řízení nebudete vybráni, bude SONET zpracovávat vaše osobní údaje po skončení výběrového řízení na základě oprávněného zájmu, který spočívá v případném dalším kontaktování při výběrovém řízení na jinou vhodnou pracovní pozici, či v případě uvolnění pozice, na kterou jste se hlásili.
V případě, že si vás SONET v rámci výběrového řízení vybere, informuje vás o rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů zaměstnanců v samostatném dokumentu.

Zákazníkem, dodavatelem či distributorem
SONET bude vaše osobní údaje zpracovávat pro více účelů:

Návštěvníkem webových stránek SONET
SONET bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících účelů:

Všechny tyto nástroje jsou aktivovány na webových stránkách SONET až poté, co udělíte souhlas s jejich využitím v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Všechny tyto nástroje jsou aktivovány na webových stránkách SONET až poté, co udělíte souhlas s jejich využitím v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Vaše osobní údaje tedy SONET zpracovává na základě plnění vzájemné smlouvy nebo vašeho požadavku, na základě plnění zákonných povinností vztahujících se na SONET, na základě oprávněného zájmu SONET nebo na základě vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
  SONET pro zpracování osobních údajů, které je popsáno výše, využívá několik různých příjemců osobních údajů, přičemž vždy záleží, k jakému produktu, respektive k jaké webové stránce se zpracování vztahuje. Ve všech případech dochází k předání osobních údajů následujícím příjemcům:

Kromě výše uvedených příjemců mohou mít k vašim osobním údajům přístup také další subjekty, dle toho, o který z webů SONET se jedná, případně o který z produktů SONET se jedná:

Název produktu/webu Příjemce osobních údajů Země, ve které se nachází příjemce
www.sonet.cz a www.kariera.sonet.cz Společnost zajišťující hosting a webdesign ONEsolution s.r.o. a FOREGROUND, s.r.o. Česká republika
Seznam Česká republika
Facebook, LinkedIn a Google Irsko
www.paytenpos.cz Společnost zajišťující hosting a webdesign ONEsolution s.r.o. a FOREGROUND, s.r.o. Česká republika případně Slovenská republika
Seznam, Imper Česká republika
Facebook, LinkedIn a Google Irsko
Smartlook Česká republika
Portál POSMan Suite a jednotlivé domény 3. řádu Smartlook Česká republika
www.dokladonline.eu Google Irsko
www.parkujrychle.cz Společnost zajišťující webdesign FOREGROUND, s.r.o. Česká republika
Seznam, Imper Česká republika
Google Irsko
www.charitativnikiosek.cz Partnerská společnost Payment4U, a.s. Česká republika
Společnost zajišťující webdesign FOREGROUND, s.r.o. Česká republika
Online agentura beinspired s.r.o. Česká republika
Google Irsko
Seznam Česká republika
 1. PO JAKOU DOBU bude SONET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?
  Vaše osobní údaje bude SONET zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny, tedy například vyřízení vašeho požadavku, plnění vzájemného smluvního vztahu nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků SONET, řešení sporů a právní vynucování vzájemných smluv a dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se může výrazně lišit i skutečná doba uchovávání informací. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:
 1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA
  Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení SONET, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude SONET zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje SONET získal a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.
Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete SONET požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že SONET musí vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) SONET to ukládá zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud SONET nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmí vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které SONET zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám SONET sdělí, zda jí vyhověl a vaše údaje nebude nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste SONET poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
Právo na odvolání souhlasu znamená, že můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste SONET poskytli. V takovém případě přestane SONET vaše osobní údaje zpracovávat, pokud již nebude existovat jiný právní základ pro jejich zpracování pro další účely. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na SONET či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím SONET na e-mailové adrese sonet@sonet.cz či prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na činnost SONET dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD
Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na všech našich webových stránkách a pokud se bude jednat o významné změny, bude vás SONET informovat podrobněji. Předchozí verze těchto zásad jsou archivovány a SONET je poskytne na základě žádosti.

Tyto zásady jsou účinné od 1. 1. 2022